برترین تیغه های نواری جهت برش انواع گوشت و ماهی به صورت تازه و یخ زده با دندانه ها و اندازه های متنوع .

دندانه های سخت شده
دندانه های چپ و راست شده
آلیاژ مورد تایید بهداشت اروپا
هندسه برش صاف تر
عدم تغییر بافت قسمت برش یافته
ضایعات بسیار کم هنگام برش
عمر بیشتر
فارسی