فک متحرک دستگاه توسط یک موتور هنگام جوش حرکت میکند که توسط سیستم میکرو پروسسور داخل دستگاه کنترل میشود ولذا موارد زیر قابل کنترل میباشد.

1 – قابل تنظیم بودن زمان جرقه زدن بین دو سر اره و همچنین میزان این جرقه زدن که از دو سر اره ذوب مینماید. که این زمان 8/0 تا 5/2 ثانیه است و برای اره های عرض کم و نازکتر کمتر وبرای اره های عرض بالا و ضخیم تر بیشتر میشود.

2 – قابل تنظیم بودن نحوه گرم کردن دو سر اره قبل از جرقه زدن که این بسیار در یکنواختی جرقه و جوش مؤثر است وبرای اره های عرض کم و نازکترگرم کردن سریع وبرای اره های عرض بالا و ضخیم تر کمی آهسته تر که این زمان هم قابل تنظیم بین 1 تا5 مرحله است وزمان آن بین 8/0 تا 5/2 ثانیه است.

3 –پس از مرحله جرقه مرحله جوش و فشار دادن دو سر اره بطرف یکدیگرتوسط موتور دستگاه میباشد که توسط سیستم میکرو پروسسور دستگاه سرعتش قابل تنظیم بوده است و همچنین این زمان اتصال جوش نیز قابل تنظیم میباشد.

البته دستگاه بعد از جوش و قبل از عملیات حرارتی نتیجه جوش را روی صفحه مانیتور نشان میدهد و اعلام مینماید کیفیت جوش مطلوب بوده است یاخیر.در صورت مطلوب نبودن جوش اپراتور دستگاه با تغییر بعضی پارامترها به کیفیت مطوب خواهد رسید.

بعد از مرحله جوش سیستم به طور اتوماتیک عملیات حرارتی قسمت جوش تنظیم شده و پس از آن عمل جوش کامل شده است. از طرف سازنده دستگاه 39 مورد جوش با توجه به عرض و ضخامت اره نواری ذخیره شده است که در صورتیکه اگر بخواهیم اره با همان عرض و ضخامت و کیفیت جوش دهیم از همان برنامه های ذخیره شده استفاده نموده و اگر اره دیگری غیر از موارد ذخیره شده باشد با توجه به پارامترهای اره های ذخیره شده اپراتوربه جوش مطلوب خواهد رسید.

فارسی